Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajovza účelom plnenia predmetu zmluvy.

I. Úvodné ustanovenie

a) Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
• Prevádzkovateľom Netnakup s.r.o., IČO: 04199219, DIČ: CZ04199219, so sídlom Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika (na tejto adrese nie je predajňa). Adresa skladu: Tyršova 271, 438 01 Žatec, Česká republika.
• Osobnými údajmi meno a priezvisko, obchodná firma, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, operačný systém, verzia prehliadača, cookies, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby.

b) Prevádzkovateľ e-shopu ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

c) Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
• Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie").
• Zákon o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z.
• Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

d) Účastník je fyzickou osobou, podnikajúce i nepodnikateľ, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

e) Prevádzkovateľ je právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
• s cieľom / účely uvedené nižšie v čl. II.

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a) Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
• Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sám Účastník poskytnete pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky.
• Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Pokiaľ Účastník budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku k objednávke.
• Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívanie našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.
• Marketingové akcie: na účely splnenia marketingové akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. Doba spracovania: po dobu marketingové akcie.

b) Splnenie právne povinnosti:
• Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov od roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom.
• Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c) Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
• Účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutí záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor.
• Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk i individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenie, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d) Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
• Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenie na konkrétnu skupinu adresátov.
• Individuálne ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručné tvorbu individuálnych ponúk.
• Cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
• Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

a) Ak Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

b) Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymažú alebo anonymizujú a to v prípade, že účet Účastníka už nie je aktívny a nie je využívaný podľa článku II. odseku písm. a) číslo. 2.

c) Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

d) Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.

e) Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

f) Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

g) Prevádzkovateľ nemá údaje o platobných kartách, ktorými Účastník platí. Aktuálne údaje o platobných kartách Účastníka disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná bankové inštitúcie.

h) Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom výdajného miesta. Ak je monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy Prevádzkovateľ. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.

IV. Prístup k údajom Účastníka treťou stranou

a) V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Prevádzkovateľom.

b) Prevádzkovateľ ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Prevádzkovateľ na účely a spôsobom, ktoré Prevádzkovateľ stanoví. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Prevádzkovateľ využíva, patria:
• Slovak Parcel Service s.r.o. (prepravca)
• Geis SK s.r.o. (prepravca)
• Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pre on-line marketing)
• Google LLC (nástroje pre on-line marketing)

V. Práva Účastníka súvisiace so spracovávaním

a) Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
• požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
• na opravu poskytnutých Osobných údajov;
• na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
• na obmedzenie spracovanie Osobných údajov;
• podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
• Právo na prenos osobných údajov na iného správcu
• Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

b) Účastník môže svoje práva podľa ods. Písm. a) tohto článku uplatniť prostredníctvom emailu na adrese info@netnakup.sk alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.

c) Práva podľa ods. Písm. a) tohto článku čísla 3. a 4. nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. písm. a), b), c) s výnimkou čl. II, písmena c) čísla 2. kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

d) V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@netnakup.sk
• namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@netnakup.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. Blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

e) Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti.

f) Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku V., bodu písmená a) 1) a 6) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

g) Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku V., odstavec písm. a), má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku odsek písm. a) prijatá.

h) Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

VI. Záverečné ustanovenia

a) Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

b) Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

c) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.